ติดต่อสภาฯ

สำนักเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Tel. 0-2668-9900, 0-2243-5697
Fax 0-2243-5697 E-mail : info@presscouncil.or.th