ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของ บรรณาธิการ หรือผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน ในสังกัดสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จำนวน 2 คน

2. เอกสารยืนยันการประกอบกิจการสื่อมวลชน

– ประเภทหนังสือพิมพ์ แนบหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ฉบับล่าสุด ติดต่อกัน 5 ฉบับ

– ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ แนบผังรายการปัจจุบัน

– ประเภทสื่อดิจิทัล แนบสำเนาหน้าแพลตฟอร์มที่เผยแพร่ เช่น หน้าเว็บไซต์ เพจ ทวิตเตอร์

3. แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสื่อมวลชน เช่น หนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ ใบอนุญาตการให้ใช้คลื่นความถี่ หรือเอกสารการจดทะเบียนโดเมนเนม

4. ส่งเอกสารลำดับที่ 1-3 มาที่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

5. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วมีมติอย่างไร จะแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบต่อไป