สภาการสื่อมวลชนฯ เลือกตั้งกรรมการสมัยที่ 2

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เลือกตั้งกรรมการสมัย 2 นัดประชุมส่งมอบงานชุดใหม่ 6 มีนาคมนี้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 โดยแบ่งการเลือกตั้งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสมาชิกผู้ก่อตั้ง และประเภทสมาชิกสามัญ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 1 ที่จะหมดวาระในวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เป็นประธานฯ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ นายสมาน สุดโต นักหนังสือพิมพ์อาวุโส นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย สื่อมวลชนอาวุโสส่วนภูมิภาคและนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ

สำหรับการเลือกตั้งกันเองโดยองค์กรสมาชิก ปรากฏผลดังนี้ กรรมการประเภทสมาชิกผู้ก่อตั้ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหนังสือพิมพ์ กลุ่มวิทยุ-โทรทัศน์ และกลุ่มดิจิทัล โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการในกลุ่มหนังสือพิมพ์ เลือกกันเอง 7 คน จากผู้สมัคร 8 คน โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ได้แก่ 1. นางสาวผุสดีคีตวรนาฎ หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน 2.นายนพปฎล รัตนพันธ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เครือไทยรัฐ 4.นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ เครือผู้จัดการ 5.นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 6.นางสาว น.รินี เรืองหนู เครือมติชน และ 7.นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

กลุ่มวิทยุ-โทรทัศน์ เลือกตั้งกันเอง 2 คน จากผู้สมัคร 2 คน โดยผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ได้แก่ 1.นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี และ 2.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

กลุ่มดิจิทัล เลือกกันเอง 2 คน จากผู้สมัคร 3 คน โดยผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ได้แก่ 1.นายปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ เดอะเนชั่นออนไลน์ และ 2.นางสาวณยา คัตตพันธ์ คมชัดลึกออนไลน์

กรรมการประเภทสามัญ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มหนังสือพิมพ์ และกลุ่มดิจิทัล โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการในกลุ่มหนังสือพิมพ์ เลือกกันเอง 3 คน จากผู้สมัคร 6 คน โดยผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ 1. นายภูวสิษฏ์ สุขใส หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา 2.นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี และ 3.นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด

ส่วนกลุ่มดิจิทัล ทำการเลือกกันเอง 1 คน จากผู้สมัคร 3 คน โดยผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ได้แก่ นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ จ.เชียงใหม่          

จากนั้นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท ได้ประชุมร่วมกันเพื่อเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ 8 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย นักวิชาการสื่อสารมวลชน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาละ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอาวุโสและประสบการณ์สูงด้านสื่อมวลชน ซึ่งไม่สังกัดองค์กรใดอีก 2 คน เพื่อให้ได้กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครบทั้ง 23 คน จากนั้นจะมีการประชุมส่งมอบงานระหว่างกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567