สภาการสื่อมวลชนฯ สมัยที่ 1 ประชุมนัดสุดท้าย ฝากข้อเสนอแนะถึง กก. ชุดหน้า

โลกเปลี่ยนเร็ว ใครก็อ้างตัวเป็นสื่อได้ ต้องผลักดันการกำกับดูแลกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มคุณภาพคนทำสื่อ เปิดโลกทัศน์ เข้าถึงเทคโนโลยี เพิ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน ประธานระบุทุกฝ่ายต้องร่วมกันเดินหน้าผลักดันให้ สภาการสื่อมวลชนฯ เป็นเสาหลักของสังคมต่อไป

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 1 ครั้งสุดท้าย ว่า ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว ซึ่งประชุมครั้งที่ 3 ไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 และแจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 ซึ่งเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยกรรมการประเภทสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มหนังสือพิมพ์ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ได้แก่ 1. นางสาวผุสดีคีตวรนาฎ หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน 2.นายนพปฎล รัตนพันธ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เครือไทยรัฐ 4.นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ เครือผู้จัดการ 5.นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 6.นางสาว น.รินี เรืองหนู เครือมติชน และ 7.นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

กลุ่มวิทยุ-โทรทัศน์ ได้แก่ 1.นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี และ 2.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส โดยกลุ่มดิจิทัล ได้แก่ 1.นายปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ เดอะเนชั่นออนไลน์ และ 2.นางสาวณยา คัตตพันธ์ คมชัดลึกออนไลน์  

กรรมการประเภทสามัญ กลุ่มหนังสือพิมพ์ ได้แก่ 1. นายภูวสิษฏ์ สุขใส หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา 2.นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี และ 3.นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด ส่วนกลุ่มดิจิทัล ได้แก่ นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ จ.เชียงใหม่

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าโครงการอบรมเพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ ซึ่งจะนำเสนอรายงานกลุ่ม ปิดการอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ คณะกรรมการเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์เป็นการเพิ่มศักยภาพทั้งผู้สื่อข่าวและผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เห็นควรดำเนินการต่อเป็นไปได้อยากให้ต่อเนื่องทุกปี โดยต้องขยายความร่วมมือไปยังภาคส่วนอื่นด้วย และปรับเปลี่ยนหัวข้อตามความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สื่อและหน่วยงานต่างๆ ทราบ

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ประธานได้ขอให้คณะกรรมการฝากข้อเสนอแนะไปยังกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 สรุปว่า ต้องผลักดันโครงการนิยามศัพท์สื่อมวลชน ต่อเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้ ผลักดันโครงการเพิ่มจุดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ให้แล้วเสร็จ หาทางแก้ปัญหานักข่าวรับผลประโยชน์ ในยุคที่โลกเปลี่ยนเร็วมาก ใครก็เป็นอ้างตัวเป็นสื่อได้ ต้องผลักดันการกำกับดูแลกันเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มบทบาทในการเสริมคุณภาพแบบรอบด้านและความสุจริตของผู้ที่จะมาทำคอนเทนต์ ตอนนี้สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติควรเป็นสถาบันหลัก ถ้าสังคมอ่อนแอ สื่อต้องแข็งแรง นอกจากการกำกับด้านจริยธรรมแล้ว การทำให้สื่อเข้มแข็งก็สำคัญ การเปิดโลกทัศน์ เข้าถึงเทคโนโลยีให้มากขึ้น รวมพลังกันสร้างกิจกรรมให้เป็นที่พึ่งของสังคมให้ได้  รณรงค์ให้ผู้บริโภคและสื่อคู่ขนานกันไป ในการควบคุมดูแลการนำเสนอเนื้อหาของสื่อให้อยู่ในกรอบจริยธรรมวิชาขีพ เพราะในปัจจุบันสื่อมักนำเสนอเนื้อหา โดยคำนึงถึง    เรตติ้ง การรณรงค์กับสื่ออย่างเดียวคงไม่พอ ผู้บริโภคจึงต้องมีส่วนร่วมมือด้วย นอกจากนี้ในเชิงรุกควรเพิ่มความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ให้มากขึ้น

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนฯ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมเสนอให้ยกระดับการทำงานที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เท่าทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เช่น การมีโฆษกเพื่อสื่อสารประเด็นในสถานการณ์เร่งด่วนต่อสังคม วางแผนพัฒนาระบบในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่เป็นผลงานหรือถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั้งนักวิชาการ นักวิชาชีพ และสังคม สืบค้นได้ง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนคนรุ่นใหม่ มาร่วมงานในอนุกรรมการชุดต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้เห็นบริบทและมุมมองที่แตกต่างขึ้น และสร้างเครื่องมือการประเมินผลการทำงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนฯ กล่าวอีกว่า ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหม่ผลักดันแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนซึ่งศึกษาไว้ในเบื้องต้นแล้วให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยรายงานนี้มีการศึกษาตัวอย่างในต่างประเทศด้วย ต้องเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับโกลบอล แพลตฟอร์ม (Global Platform) ส่วนการออกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาติดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด ทั้งนี้เพื่อช่วยกันเดินหน้าผลักดันให้สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นเสาหลักอย่างที่หลายคนคาดหวัง.