สภาการสื่อมวลชนฯ ตั้งคณะกรรมการจริยธรรม – อนุกรรมการ

สภาการสื่อมวลชนฯ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ พร้อมเห็นชอบส่งเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนฯ เป็นผู้แทนตาม พ.ร.บ.อุ้มหาย เตรียมจัดสัมมนาคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 วันที่ 20-21 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นายภูวสิษฏ์ สุขใส รองเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการจริยธรรม นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ กรรมการประเภทก่อตั้ง , น.ส.น.รินี เรืองหนูกรรมการประเภทก่อตั้ง , นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ กรรมการประเภทสามัญ , นายวีรศักดิ์ โชติวานิชกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , น.ส.บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค , รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ , นายสมชาย หอมลออ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน และ นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช ที่ปรึกษาฯ , น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ ประธาน , นายนพปฎล รัตนพันธ์ เลขานุการฯ , นายภูวสิษฎ์ สุขใส รองเลขานุการฯ , นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว , นางสาวณยา คัตตพันธ์ , ผศ.ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล , น.ส.รัชฎา ปสันตา , นายปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ และ นายยุทธภูมิ ต่อศิริกุลฑล

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย  และ รศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ที่ปรึกษาฯ , อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช ประธานฯ , นายมงคล บางประภา , นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์, น.ส.หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ, อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส , อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง , นายเอกพล บรรลือ , อาจารย์ ดร. เอกพล  เธียรถาวร และ ผศ.ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล         

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล และ นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาฯ , นายสวิชย์ บำรุงสุข ประธานฯ , นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ , น.ส.ชุติมณฑน์ ศรีขำ, นายชำนาญ ไชยศร , นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว , ว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ , นายวิชัย วรธานีวงศ์ , นายฐิติชัย อัฏฏะวัชระ และ น.ส.รัชฎา ปสันตา

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ และ น.ส.ผุสดี คีตวรนาฏ ที่ปรึกษาฯ , นายกวี จงกิจถาวร ประธานฯ , น.ส.บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ , ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ , ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย , ว่าที่ ร.ต.เสกสรร อานันทศิริเกียรติ   , น.ส.กรชนก รักษาเสรี , ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา , น.ส.สุมนชยา จึงเจริญศิลป์ และ นายปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์

คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ นายบัญญัติ คำนูนวัฒน์ และ ดร.ดนัย หวังบุญชัย ที่ปรึกษาฯ , นายภูวสิษฏ์ สุขใส ประธานฯ , นายนพปฎล รัตนพันธ์ , นายอดิศักดิ์ อมรฉัตร , นายชาติชาย สุทธาเวศ , น.ส.ชุตินธรา วัฒนกุล , น.ส.อศินา พรวศิน , นายกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ , น.ส.สราลี แซ่เตี๋ยว และ นายกันณพงศ์ ก.บัวเกษร

รองเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้นายนพปฎล รัตนพันธ์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็น ผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2566 (พ.ร.บ.อุ้มหาย) โดยมี น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ รองประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นรายชื่อสำรอง นอกจากนี้ยังเห็นชอบการจัดสัมมนากำหนดแนวทางการทำงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2567 ที่โรงแรมริมขอบฟ้าเออร์เบิน รีสอร์ท เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

รองเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเรื่องที่ 3 สภาวิชาชีพ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว การสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส การสรรหาสภาผู้ชมไทยพีบีเอส และการหารือกับผู้แทนองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (RSF)  ในโครงการ Regional Officer Journalism Trust Initiative (JTI) อีกด้วย.