สัมมนาวางแนวทางการทำงาน สภาการสื่อมวลชนฯ สมัยที่ 2

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดสัมมนาวางแนวทางการทำงาน ของสภาการสื่อมวลชนฯ สมัยที่ 2 โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานฯ กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายภาระหน้าที่ของสภาการสื่อมวลชนฯ มีคณะกรรมการจริยธรรม และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 20 – 21 เมษายน 2567 ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ