สภาการสื่อมวลชนฯ เห็นชอบคำวินิจฉัย กรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว พบนักข่าวที่ถูกพาดพิงทั้ง 2 รายรับเงินจริง

สภาการสื่อมวลชนฯ เห็นชอบคำวินิจฉัย กรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว พบนักข่าวที่ถูกพาดพิงทั้ง 2 รายรับเงินจริง

คณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนฯ เห็นชอบคำวินิจฉัย กรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว โดยพบว่านักข่าวที่ถูกพาดพิงทั้ง 2 ราย รับเงินจริง เป็นการกระทำละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน แต่เนื่องจากนักข่าวทั้ง 2 รายไม่มีต้นสังกัด หรือลาออกจากต้นสังกัดแล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายนพปฎล รัตนพันธ์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้เห็นชอบคำวินิจฉัย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่ 1/2567 เรื่อง นักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว สืบเนื่องจากกรณีที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ามีการจ่ายเงินให้สื่อมวลชนเพื่อเป็นค่าข่าว และช่วยเหลือด้านต่างๆ เนื่องจากเห็นว่านักข่าวเงินเดือนน้อย ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวต่อสาธารณะออกไปอย่างแพร่หลาย

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับคำวินิจฉัยดังกล่าวฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า นักข่าวที่ถูกพาดพิงทั้ง 2 ราย ทั้งที่มีสังกัดและไม่มีสังกัด มีการรับเงินจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามข่าวจริง และการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ข้อ 26 ที่ระบุว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน” แต่เนื่องจากนักข่าวทั้ง 2 รายไม่มีต้นสังกัด หรือลาออกจากต้นสังกัดแล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง แม้ว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นต้นเรื่องจะไม่ได้มาให้การกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ตาม แต่มีหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องว่า มีการจ่ายเงินแก่นักข่าวจริง

อ่านรายละเอียดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม ที่นี่