ข่าวเงินบริจาคกิจกรรม “ For Friends in Nepal”

580524-donat
นายวันชัย  วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และฯพณฯ ขคนาถ อธิการี เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับผู้มาบริจาคเงินกับทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กิจกรรม “ For Friends in Nepal” เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 169,691บาท โดยทางสมาคมฯ จะดำเนินการส่งมอบเงินจำนวนนี้ให้แก่ Federation of Nepali Journalists (FNJ)
รายนามผู้บริจาคเงิน
ลำดับ ชื่อ -นามสกุล
1 หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 2
2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
3 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
4 หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 4
5 หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 3
6 สถาบันอิศรา
7 ตามที่  น้องปุ๊    กลุ่มหลักสูตร   บสส. รุ่น 5    (เพิ่มเติม)
8 หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง  (บสส.) รุ่นที่ 1
9 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
11 ดร.สุดารัตน์  ดิษยะวรรธนะ  จันทราวัฒนากุล
12 หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง  (บสส.) รุ่นที่ 5
13 นักข่าวจาก  นสพ.แนวหน้า
14 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
15 นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี
16 นายดำฤทธิ์  วิริยะกุล
17 นายวันชัย  วงศ์มีชัย
18 นักข่าวสภา + นักข่าวมหาดไทย
19 นายสวิชย์  บำรุงสุข
20 นส.นาตยา  เชษฐโชติรส
21 นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์
22 นส.เทียมใจ  ทองเมือง
23 ชมรมนักข่าวอาเซียน  สมาคมนักข่าวฯ
24 นายบวร  โทศรีแก้ว    (ไทยรัฐ)
25 นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล
26 นายกนก  สิริกาญจน
27 นส.สุมนชยา  จึงเจริญศิลป์
28 พล.ท. หญิง  พันธุ์ทิพย์  รักษาเสรี
29 นส.ภัสราภรณ์  มงคลพรอุดม
30 นายสมาน  สุดโต