การจัดงานครบรอบ 18 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงาน “กฎหมายใหม่พลิกโฉมสื่อไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี เริ่มด้วยการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อนาคตสื่อไทยหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดย ดร.บวรศักดิ์ อสุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ต่อด้วยการสนทนากลุ่มเรื่อง “ความอยู่รอดและความท้าทายของสื่อไทย” โดยนายสมนึก กยาวัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์ นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นางสาววริษฐา ภักดี เจ้าของและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จ. ลำปาง ดำเนินรายการโดย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 น. –12.10 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  สอบถามโทร. 0 2668 9900 หรือ www.presscouncil.or.th

pressAD