สภาการนสพ.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 65 ปี นสพ.สยามรัฐ

65สยามรัฐ

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2558 เวลา 14.00 น. นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการและประธานอนุประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 65 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยมีนายกตพล คงอุดม รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ นายชัชวาลย์ คงอุดม ประธานที่ปรึกษา คอลัมนิสต์ อาวุโส “ชัช เตาปูน ตอบจดหมาย” และนายวิโรจน์ วัฒนธาดากูล บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

ประวัติหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 หนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกพิมพ์ออกจำหน่ายในวันที่ 25 มิถุนายน 2493 ซึ่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐก่อตั้งโดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ ปราโมช และผู้ร่วมก่อตั้งอีกท่านหนึ่ง คือ นายสละ ลิขิตกุล

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ ปราโมช ได้ปรึกษากับนายสละ ลิขิตกุล ในระหว่างที่อุปสมบทว่า “ด้วยความคิดว่าจะใช้หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างถูกต้อง ไม่เป็นพวกใครทั้งนั้น คือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เป็นหนังสือพิมพ์ซึ่งถือหลักหนังสือพิมพ์ทุกประการ คือถือเอาความจริงเป็นใหญ่ ไม่ลงข่าวที่ไม่มีความจริง ไม่กำหนดข่าวขึ้นเอง  ไม่ใช้อารมณ์การเขียนข่าว” (คึกฤทธิ์ ปราโมช – หนังสือ “สยามรัฐ 30 ปี” 25 มิถุนายน 2523)

แนวทางการทำงานของสยามรัฐอันเป็นดั่ง “ธรรมนูญสยามรัฐ” คือคำประกาศของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ ปราโมช ฉบับปฐมฤกษ์ ที่ว่า “หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มิได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของบุคคลใดหรือหมู่คณะใด เราไม่มีเจตนาล่วงหน้าที่จะสนับสนุนหรือตำหนิติเตียน บุคคลใดหรือหมู่คณะใด โดยเฉพาะ เราเรียกชื่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่า “สยามรัฐ” ทั้งนี้ก็เพราะถือว่า ผลประโยชน์แห่งผืนแผ่นดินที่เรียนว่าสยามรัฐนี้ เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้เหนือประโยชน์อื่นใด และความผาสุกของคนทั้งปวงที่เป็นเจ้าของแผ่นดินผืนนี้ เป็นยอดแห่งความปรารถนาของเรา เราได้ถือเอาตราของแผ่นดินไทยค้ำจุนไว้ด้วยสัตย์ที่ไทยเราถือว่าเป็นมงคลมาทอดไว้เหนือชื่อของเรา ส่วนสุภาษิตที่เราจะยึดถือต่อไปนั้น คือพระพุทธภาษิต เป็นคาถาโดยอรรถว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ” แปลว่า “พึงชมควรที่ควรชม และข่มคนที่ควรข่ม”