สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มอบทุนวิจัยศึกษาจริยธรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ภาพข่าว 1

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มอบทุนวิจัยศึกษาจริยธรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

วันที่ 22 กันยายน 2558 นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานในการมอบสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2558 ในประเด็น “สภาพปัญหาจริยธรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งสิ้น 3 ผลงาน

โดยผลงานวิจัยที่ได้รับเลือกได้แก่ 1.เรื่องการสำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคอีสานของนางปาจารีย์ ปุรินทวรกุลและอาจารย์สุรีวัลย์  บุตรชานนท์ 2. เรื่องการสำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ของดร.เมธาวี แก้วสนิท และ 3. เรื่องการสำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือของอาจารย์สุวรรณ มาศเมฆและรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์

นายภัทระ คำพิทักษ์ กล่าวว่า สื่อมวลชนไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์สื่อที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง มิติจริยธรรมของสื่อยิ่งจะถูกท้าทาย การศึกษาวิจัยเรื่องจริยธรรมของสื่อในท้องถิ่นทั้งสามภาค เพื่อให้เห็นสภาพข้อเท็จจริง สำรวจองค์ความรู้ และนำไปสู่แนวทางการพัฒนาทั้งด้านการเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ของสื่อในท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาแนวทางการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติด้วย