สมาคมนักข่าวฯ จัดประชุมยุทธศาสตร์ “ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีต สู่อนาคต”

60

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับองค์กรเครือข่ายจัดประชุมยุทธศาสตร์

“ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีต สู่อนาคต”

 

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล  อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๑๑  ประจำปี ๒๕๕๘

หัวข้อ  “ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีต สู่อนาคต”   ขึ้นใน วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๓๐๐๑ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อมวลชน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อใหม่ และเพื่อให้เกิดการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ

 

กิจกรรมในการประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง Shaping The Future of News Media – Content Convergence”  โดย  นายสุทธิชัย หยุ่น    ที่ปรึกษากองบรรณาธิการเครือเนชั่น การเสวนา เรื่อง “ทิศทางวารสารศาสตร์ไทย”  วิทยากรประกอบด้วย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าว ไทยรัฐทีวี  นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส   นายจักรพงษ์ คงมาลัย  Vice President Content Business ของเว็บไซด์ Sanook.com  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ นิด้า

และการเสวนาเรื่อง “Future Journalism Revisited, Road to Quality”  วิทยากรประกอบด้วย  ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง   กรรมการจริยธรรรม สมาคมนักข่าวฯ  นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล อดีตประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และอาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ดำเนินรายการ โดยนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

 

ผู้สนใจทั้งนักวิชาการสื่อ นักวิชาชีพสื่อและนักศึกษา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.tja.or.th ภายในวันอังคารที่ ๑๗พฤศจิกายน ๒๕๕๘

581127-poster-700