สภาการ นสพ. ปรับแก้ธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ รองรับปฏิรูปสื่อ

cl2

สภาการ นสพ. ปรับแก้ธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ รองรับปฏิรูปสื่อ

สืบเนื่องจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานขึ้น โดยหนึ่งในนั้น คือการปรับแก้ธรรมนูญฯ ที่ใช้มาเป็นเวลากว่า 18 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ซึ่งเคยแก้ไขครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 และต่อมาคือปี พ.ศ. 2548 โดยครั้งนี้นับเป็นการแก้ไขธรรมนูญฯ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีมติรับรองธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 เพื่อให้การทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม โดยเน้นการกำกับดูแลกันเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขยายคำนิยามของ “หนังสือพิมพ์” ให้รวมถึงสื่อออนไลน์ เพื่อให้ครอบคลุมภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป

ส่วนมาตรการในการกำกับดูแลกันเองของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพนั้น ธรรมนูญฯ นี้กำหนดให้สมาชิกต้องร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจที่กำหนดถึงพันธะสัญญาของสมาชิก ที่มีต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติทุกๆ 3 ปี ซึ่งหลังจากลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้ว สมาชิกจะต้องไม่ลาออกจากสมาชิกภาพตลอดวาระของคณะกรรมการ หรือจนกว่าจะครบ 3 ปี

นอกจากนี้ ยังยกระดับอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น ขณะเดียวกัน สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังสนับสนุนให้องค์กรสมาชิกแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหรือ Media Ombudsman โดยหากมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา องค์กรสมาชิกสามารถดำเนินการพิจารณาได้ทันทีและรวดเร็วขึ้น หากไม่สามารถตกลงกับผู้ร้องเรียนได้ ก็นำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการจริยธรรมเป็นลำดับต่อไป

นายชวรงค์ กล่าวอีกว่า การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญฯ ครั้งนี้ จะมีผลทันที โดยหลังจากนี้ จะค่อยๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของสภากาหนังสือพิมพ์ฯ ซึ่งจะสอดคล้องกับการทบทวนและยกร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

 

 

25 เมษายน 2559

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ