สมาคมนักข่าวฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 19

 

ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อเรื่อง “ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด” เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 19 ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 19   ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 100 คน

 

โดยนักศึกษาที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ที่ส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อเรื่อง“ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด” ความยาว 1-2 หน้ากระดาษเอ4 ฟ้อนต์คลอเดียขนาด 16 มายังสมาคมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยส่งมาทาง e-mail : tjareporter@gmail.com และต้องลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/5UfcYqrcfLNJterF3 (www.tja.or.th)
  2. เป็นตัวแทนนักศึกษาจำนวน 2 คนจากสถาบันที่ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2558(โควตาคัดเลือกโดยอาจารย์ต้องส่งเรียงความด้วยเช่นกัน   หัวข้อเรื่อง“ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด” ความยาว 1-2 หน้ากระดาษเอ4 ฟ้อนต์คลอเดียขนาด 16 มายังสมาคมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยส่งมาทาง e-mail :tjareporter@gmail.com  และต้องลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/5UfcYqrcfLNJterF3 (www.tja.or.th)

นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 3 ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 3 เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน

 

ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/5UfcYqrcfLNJterF3 (www.tja.or.th)

และส่งเรียงความภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวนิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. 02-668-9422 ,

เมื่อได้รับคัดเลือกและผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า Cyber reporter อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

รายชื่อสถาบันที่ส่งผลงานประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2558 มีดังนี้

1          ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2          ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3          มหาวิทยาลัยบูรพา

4          มหาวิทยาลัยรังสิต

5          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

7          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9          มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

10        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

13        มหาวิทยาลัยศิลปากร

14        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15        สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์