สภาการนสพ. รับรองร่างฯ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพภายในองค์กรสมาชิก พ.ศ. 2559

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพภายในองค์กรสมาชิก พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ประชุมมีมติรับรองร่างข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพภายในองค์กรสมาชิก พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์แก่องค์กรสมาชิก (Media Ombudsman) เพื่อยกระดับการควบคุมดูแลด้านจริยธรรม ของสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

“ข้อบังคับฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญว่าด้วย โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ โดยคณะกรรมการฯ มีอย่างน้อย 3 คน มาจาก 1.เจ้าของ/บรรณาธิการ 2.ผู้สื่อข่าวในระดับปฏิบัติงาน 3.ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทั้งหมดมีหน้าที่วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏบนหนังสือพิมพ์ของสมาชิกนั้นๆ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดด้วย” นายชวรงค์ กล่าว

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสมาชิกต่างจังหวัดบางแห่งที่ไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการฯ ได้นั้น ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยมีกรรมการที่มาจากเจ้าของหนังสือพิมพ์/บรรณาธิการ/ผู้ปฏิบัติงาน ของหนังสือพิมพ์ในแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาค และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยคณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แต่หากผู้ร้องไม่พอใจในผลการพิจารณา สามารถส่งเรื่องถึงสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พิจารณาอีกครั้งได้