ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕ : วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้อท้าทายอัตลักษณ์อาเซียน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สื่อมวลชนตั้งคำถามและตระหนักรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายด้านสังคมและวัฒนธรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นสังคมและวัฒนธรรม และ ๓.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงกันในระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีความสนใจจำนวน ๓๐ คน จะจัดระหว่าง ๓๐ ตุลาคม – ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙    โดยนอกจากจะมีการบรรยายทางวิชาการแล้วยังมีการศึกษาดูงานต่างประเทศ ๔ เส้นทาง ประกอบด้วย  ๑.บรูไนดารุสซาลาม   ๒.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๓.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ ๔.สาธารณรัฐสิงคโปร์)

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมต้องเป็น ๑. นักข่าว (สามารถสมัครได้ทุกสังกัดและทุกสาย) ๒. มีอายุการทำงานตั้งแต่  ๓ ปีขึ้นไป แต่ต้องมีอายุจริงไม่เกิน ๔๕ ปี เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ จำนวน ๑ คน ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ รับฟังการบรรยายและจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเงินประกันการอบรมจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ภายใน ๓ วัน หลังจากที่สมาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ซึ่งสมาคมฯจะคืนให้ในวันแรกของการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และไม่มีการคืนให้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามหลักสูตร ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งด้านล้าง

Download (Application_อาเซียนวัฒนธรรม.pdf,PDF, Unknown)

Download (โครงการอบรมหลักสูตรอาเซียน.pdf,PDF, Unknown)