นางสาวผุสดี คีตวรนาฏมอบเงินสองแสนบาทให้มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์

39560

เมื่อวันที่ 2 พ.ย 2559 เวลา 10.58 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ รับมอบเงินสองแสนบาท จากนางสาวผุสดี คีตวรนาฏ กรรมการ และเหรัญญิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์