สภาการ นสพ. ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2559

สภาการ นสพ. ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2559

 

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีมติรับรองข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2559 ไว้เป็นเกณฑ์พิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แทนข้อบังคับฯ เดิม เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้าง และการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ในปัจจุบัน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กล่าวว่า หลังจากที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ปรับโครงสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การแก้ไขธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์ฯ การออกข้อบังคับจริยธรรมฉบับใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการกำหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นทำหน้าที่แทน คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์

“ดังนั้น เมื่อมีคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว จึงจำเป็นต้องยกเลิกข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 โดยให้ใช้ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2559 แทน ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด คือ หมวดทั่วไป หมวดการร้องเรียน หมวดการรับเรื่องร้องเรียน หมวดการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และบทเฉพาะกาล” ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าว

นายชวรงค์กล่าวด้วยว่า ข้อบังคับฯ ฉบับนี้ กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิกที่ถูกร้องเรียนว่าละเมิดจริยธรรมกับคณะกรรมการจริยธรรม รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการจริยธรรมสามารถทำงานในเชิงรุกได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นด้วย

 

 

14 พฤศจิกายน 2559

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ