สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒ “ปฏิรูปสื่อ : ทางออกสังคมไทย?”

การสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๑๒  ประจำปี ๒๕๕๙

หัวข้อ “ปฏิรูปสื่อ : ทางออกสังคมไทย?”

                                     วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้อง JM 402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราฯ

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

poster-bwedited