สององค์กรวิชาชีพสื่อร่วมกับสภาทนายความลงนามความร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดี

 

591208-mou-tja-tbja-lawyer

            วันนี้ (8 ธันวาคม) นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายเทพชัย หย่อง  นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร   นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลง “ความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการ” ณ อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  (บางเขน)

นายวันชัย วงศ์ชัย กล่าวถึงเจตนารมณ์ของความร่วมมือครั้งนี้ว่าเนื่องจากสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม สะท้อนภาพที่แท้จริงแก่ประชาชน เพื่อช่วยในการคิดและตัดสินใจต่อการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง บางกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยสุจริต อาจไปกระทบหรือโต้แย้งต่อสิทธิบุคคลหรือองค์กรอื่นที่สูญเสียผลประโยชน์ อาจทำให้เกิดการแทรกแซง ถูกคุกคาม ข่มขู่ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจใช้ช่องทางกระบวนการยุติธรรมฟ้องร้องสื่อมวลชนให้หยุดการเสนอข่าว หรือฟ้องคดีเพื่อข่มขู่ตัวผู้สื่อข่าวหรือบุคคลในกองบรรณาธิการข่าวให้เกิดความกลัว ให้หยุดหรือชะลอการเสนอข่าว หรือเสนอให้เบาลงหรือบิดเบือนไป หรือในอีกด้านหนึ่ง ผู้สื่อข่าวอาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ จนนำไปสู่ปัญหาคดีแรงงาน คดีลิขสิทธิ์ คดีปกครองฯลฯ

การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือ ประสานงาน ส่งเสริมและช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ในการดำเนินคดีตามกฎหมายและการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวั่นกลัวต่อการคุกคามสิทธิและปราศจากความวิตกต่อการปฏิบัติงาน

สาระสำคัญของความร่วมมือมีดังนี้

ข้อ ๑       ช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เมื่อถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต รวมถึงคดีเกี่ยวพันกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เปล่าตลอดทุกชั้นศาล ยกเว้นการเสียค่าธรรมเนียมศาล ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ โดยผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการที่สมาคมนักข่าวฯ แต่งตั้งขึ้น

ข้อ ๒       ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการดำเนินคดี เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง อาญา ปกครอง โดยให้เปล่าตลอดในชั้นสอบสวน ทุกชั้นศาล ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้โดยผ่านการพิจารณาและการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการที่สมาคมนักข่าวฯ แต่งตั้งขึ้น

ข้อ ๓       สนับสนุนด้านการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สื่อมวลชน

ข้อ ๔       สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการประชาสัมพันธ์ระหว่างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

www.tja.or.th