ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ภาคเหนือตอนล่าง

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมองค์กรสมาชิกภาคเหนือตอนล่าง ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ที่โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 7 คน ประกอบด้วย นายวิเชียร สุนันท์คณากรณ์ เหยี่ยวข่าวชากังราว จ.กำแพงเพชร นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ข่าวนคร จ.นครสวรรค์ นายอาทิตย์ แสงสว่าง พิทักษ์ไทย จ.พิษณุโลก นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย ประชามติ จ.พิษณุโลก ผศ.พูนสุข ภระมรทัต ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก นายผาติ หอกิตติกุล อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 และนายรุ่งเรือง กัลยวงศ์ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข่าว หรือภาพข่าว ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตัล ที่สมาชิกเป็นเจ้าของ รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในสังกัด ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าสร้างความเสียหายแก่ตัวผู้ร้อง หรือได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวที่ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559