ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ภาคเหนือตอนบน

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมองค์กรสมาชิกภาคเหนือตอนบน ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ที่ห้องประชุม สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 7 คน ประกอบด้วย 1.นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จ.เชียงใหม่ 2.นายวิชัย เชษฐบดี หนังสือพิมพ์เชียงรัฐ จ. เชียงราย 3.น.ส.วริษฐา ภักดี หนังสือพิมพ์ลานนานโพสต์ จ.ลำปาง 4.นายสันทัด ศักดิ์สูง หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่ 5.รศ.สดศรี เผ่าอินทร์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน 6.นายวราวุธ หน่อคำ อดีตประธานสภาทนายความภาค 5 และ 7.นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข่าว หรือภาพข่าว ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตัล ที่สมาชิกเป็นเจ้าของ รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในสังกัด ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าสร้างความเสียหายแก่ตัวผู้ร้อง หรือได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวที่ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559