เชิญชวน นศ.ประกวดจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดประกวด ‘จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ’ ชวนสถาบันการศึกษาและนักศึกษาออกแบบโครงการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ ชิงเงินรางวัลร่วมแสน พร้อมโล่และเกียรติบัตร ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดโครงการ ‘จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ’ เพื่อดูแลติดตามการทำงานของสื่อมวลชนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ในโอกาสที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยกร่างธรรมนูญและข้อบังคับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติใหม่ ทั้งในส่วนการปฏิบัติงานและส่วนการบริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหนังสือพิมพ์ อันแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตามการทำหน้าที่ของหนังสือพิมพ์อย่างมีหลักการ ทำให้นักหนังสือพิมพ์สามารถปรับปรุงการทำงานได้ทันสมัย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมเชิญชวนนักศึกษาสายนิเทศศาสตร์ทุกสถาบัน จัดทำโครงการส่งประกวดเป็นทีมทีมละไม่เกิน ๑๐ คน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา จำนวนกี่ทีมก็ได้ ออกแบบวิธีการ ‘จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ’ ตรวจสอบเนื้อหาในรูปแบบข่าว ภาพข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหาทั่วไป ของหนังสือพิมพ์โดยใช้ธรรมนูญและข้อบังคับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นกรอบในการติดตามตรวจสอบประเด็นทางจริยธรรมเป็นระยะเวลา ๑ เดือน ทั้งนี้ การติดตามตรวจสอบเฟสแรกนี้ เน้นเฉพาะหนังสือพิมพ์ ๙ ฉบับ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ๙ ฉบับ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ๖ ฉบับ

ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า คณะอนุกรรมการฯ จะคัดเลือกทีมที่ออกแบบวิธีการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อเพียง ๓ ทีม เพื่อเข้าค่ายอบรมการตรวจสอบเนื้อหาสื่อมวลชน จากนั้นจึงเริ่มติดตามตรวจสอบเนื้อหาจริงแล้วประมวลผล สรุปผล ส่งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการ จะได้รับ

  • เงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท – ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลทุนการศึกษา ทีมละ ๓๐,๐๐๐ บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร

 

ทั้งนี้ทุกทีมจะรายงานผลการศึกษาในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โอกาสครบรอบ ๒๐ ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อให้สื่อมวลชนและสาธารณชนรับทราบ

โครงการ ‘จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ’ ท่านผู้สนใจสามารถส่งความคิดสร้างสรรค์โครงการได้ที่คณะอนุกรรมการจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๙๐๐ www.presscouncil.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download (การจัดประกวดโครงการจับจ้องส่องจริยธรรมส.pdf,PDF, Unknown)