คณะสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเยือนเมียนมาตามคำเชิญของสภาสื่อมวลชนเมียนมา

0

          เมื่อวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) จำนวน 6 คน ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามคำเชิญของสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสององค์กร โดยมีสายการบินไทย แอร์เอเชีย ให้การสนันสนุนการเดินทาง

คณะของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติประกอบไปด้วย นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 (หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน หัวหน้าคณะ) นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ  นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ (หนังสือพิมพ์แนวหน้า) และนางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ)

โดยคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – เมียนมา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในด้านต่างๆ จากนั้นอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่คณะ

สำหรับการหารือร่วมระหว่างสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสื่อมวลชนเมียนมา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือกันในด้านต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทย และเมียนมา ในฐานะประเทศที่ตั้งอยู่ในอาเซียนผืนแผ่นดิน (Mainland ASEAN) จะร่วมกันเป็นแกนนำในการผลักดันให้เกิดการรวมตัวเป็นองค์กร หรือสร้างกลไก ที่จะเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลด้านจริยธรรมสื่อมวลชนในกรอบภูมิภาค นอกจากนี้ ยังเห็นสมควรที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีความใกล้ชิด และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้สื่อมวลชนมีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้คณะฯ ยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรสื่อในประเทศเมียนมาอีก 2 แห่งได้แก่ หนังสือพิมพ์เมียนมา ไทม์ส ซึ่งมีคนไทยคือคุณกวี จงกิจถาวร ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหาร (Editor – in – chief) และเครือ 11-Media ด้วย

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

29 พฤษภาคม 2560