การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 13.30 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเรื่องการป้องกันการรับอามิสสินจ้างและประโยชน์ทับซ้อน โดยมีผู้แทนจากบริษัทเอกชน และภาครัฐมาร่วมแสดงความคิดเห็น หลังจากได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรสมาชิกในภาคเช้า ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย