ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออก

 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2560 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออก (Ombudsman) ได้จัดการประชุมประจำปี โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 4 คน ประกอบด้วย นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ กรรมการจาก นสพ.ประชามติ จ.ตราด ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ กรรมการตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน นสพ.ปราการนิวส์ จ.สมุทรปราการ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ม.บูรพา และ ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กก.บริหารสภาทนายความ ภาค1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับวาระสำคัญคือ การเลือกประธานคณะกรรมการชุดใหม่ โดยที่ประชุมเลือกนายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ เป็นประธาน รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย เป็นรองประธาน และดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้จัดการประชุม 2 เดือนครั้งโดยการประชุมครั้งต่อไปจะเชิญสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา