สมาคมนักข่าวฯร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดอบรมความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฯ

นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้แก่สื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่หลากหลายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้แก่สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ อย่างถูกต้องตรงกัน และเพื่อให้สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ สามารถนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน

โดยจะมีการบรรยาย เนื้อหา สาระและประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน ประกอบด้วย ภาพรวมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และการอภิปรายประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สื่อมวลชนทั้งผู้สื่อข่าวภาคสนาม  ช่างภาพข่าว  และบุคลากรด้านงานข่าวในสำนักข่าวต่าง ๆ  ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  สำนักข่าวโซเชี่ยล ฯลฯ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่www.tja.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร

Download (project.pdf,PDF, Unknown)