คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรภาคเหนือตอนบน เลือก “อุบลนัดดา” นั่งประธานฯ เดินหน้าสร้างความเข้าใจจริยธรรมสื่อ อัพเดทสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ในพื้นที่ พร้อมประสานเครือข่ายนักวิชาการสื่อร่วม

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรภาคเหนือตอนบน เลือก “อุบลนัดดา” นั่งประธานฯ เดินหน้าสร้างความเข้าใจจริยธรรมสื่อ อัพเดทสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ในพื้นที่ พร้อมประสานเครือข่ายนักวิชาการสื่อร่วม

          เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร (Ombudsman) ภาคเหนือตอนบน ได้จัดการประชุมประจำปีครั้งแรก ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการประกอบด้วย นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน จ.เชียงใหม่ นายวิชัย เชษฐบดี หนังสือพิมพ์เชียงรัฐ จ.เชียงราย น.ส.วริษฐา ภักดี หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จ.ลำปาง   นายสันทัด ศักดิ์สูง หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่ รศ.สดศรี เผ่าอินทร์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน นายวราวุธ หน่อคำ อดีตประธานสภาทนายความภาค 5 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และนายเสด็จ บุนนาค ผู้จัดการโครงการสภาการหนังสือพิมพ์ร่วมประชุม

           นายชวรงค์ กล่าวเปิดการประชุมพร้อมแจ้งความคืบหน้าการร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมเสรีภาพสื่อฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนและสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

          จากนั้นได้เข้าสู่ระเบียบวาระการเลือกประธานคณะกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติให้ นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ เป็นประธานกรรมการฯ โดยมีนายวราวุธ หน่อคำ เป็นรองประธาน และน.ส.วริษฐา ภักดี เป็นเลขานุการฯ

         นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคเหนือตอนบน โดยมีมติให้เชิญสื่อหนังสือพิมพ์ในแต่ละจังหวัด ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก มาร่วมประชุมสัมมนา เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวในเรื่องการกำกับดูแลกันเอง อัพเดทสถานภาพ และสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน

          ทั้งนี้จะเชิญนักวิชาการด้านสื่อมวลชน  อาทิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการตามแนวทางกำกับดูแลกันเองของสื่อ

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

13 พฤศจิกายน 2560