สถาบันอิศราฯ จัดพิธีมอบรางวัลพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เชิญร่วม พิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและทูตพิเศษ ยูนิเซฟประเทศไทย เป็นประธานการมอบรางวัล