แสดงความยินดีครบรอบ 22 ปี นสพ.ลานนาโพสต์

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 22 ปี หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ โดยมีนางสาววริษฐา ภักดี เจ้าของ และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ นสพ.ลานนาโพสต์ จ.ลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากแอร์เอเชีย

หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ก่อตั้งและวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539 โดยมีนายสุรศักดิ์ ภักดี อดีตเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าของ ซึ่งได้ยึดมั่นในหลักการทำหนังสือพิมพ์ที่ “พูดความจริง” โดยเน้นนำเสนอข่าวหนัก(Hard News) ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่านมากกว่ามุ่งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าข่าวคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระก็เป็นสื่อ “ทางเลือก” สำหรับชาวลำปางที่ต้องการข่าวสารแสดงถึงภูมิปัญญาคนท้องถิ่นได้

ปัจจุบันนสพ.ลานนาโพสต์ ดำเนินกิจการมาครบ 22 ปี โดยมีนางสาววริษฐา ภักดี เป็นเจ้าของและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล เป็นบรรณาธิการ