แสดงความยินดี กับนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และอดีตนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สำนักกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561