สภาการหนังสือพิมพ์ไทย – อินโดฯ ลงนามเอ็มโอยูฉบับใหม่ เน้นเสริมความร่วมมือกลไกกำกับดูแลกันเองภาคสื่อมวลชน

สภาการหนังสือพิมพ์ไทย – อินโดฯ ลงนามเอ็มโอยูฉบับใหม่ เน้นเสริมความร่วมมือกลไกกำกับดูแลกันเองภาคสื่อมวลชน

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนที่ 1 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ที่ปรึกษา อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ นายเกษมสันต์ วีระกุล อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ และนางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ ได้เข้าร่วมหารือคณะกับคณะสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Dewan Pers) ซึ่งนำโดย Mr.Nezar Patr, Mr.Jimmy Silalahi, Ms.Ratna Komala, Mr.Imam Wahyudi และ Mr.Bambang Santoso ที่อาคารที่ทำการสภา

โดยทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมความสำเร็จจากความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วม (เอ็มโอยู) ตลอดช่วง 2ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะหารือกันในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การร่วมกันสนับสนุนให้แต่ละประเทศในอาเซียน มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นกลไกกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน ในระดับภูมิภาคให้สอดคล้องกับระบอบของตัวเอง ความริเริ่มจัดตั้งสภาสื่อมวลระดับภูมิภาค การขยายเครือข่ายไปยังสภาสื่อมวลชนในเอเชีย และแปซิฟิค และการร่วมกันส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชนในด้านจริยธรรม

ทั้งนี้ ผู้แทนทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องที่จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย และเพื่อเป็นการกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการทบทวนสาระในเอ็มโอยูฉบับเดิม ด้วยเจตนาที่ต้องการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทั้งสองฝ่ายจึงได้บรรลุ และมีการลงนามในเอ็มโอยูฉบับใหม่ไว้เป็นพื้นฐาน

          สำหรับเป้าหมายสำคัญของเอ็มโอยูฉบับใหม่ที่ได้ลงนามนั้น ระบุถึง (1) ภารกิจร่วมกันที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และปราศจากอคติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และธรรมาภิบาล (2) ทั้งสองตกลงที่จะสร้างเงื่อนไขภายในซึ่งสามารถประจักษ์ผ่านความร่วมมือในด้านวิชาชีพสื่อมวลชน หลักการพื้นฐานของจริยธรรม และเสรีภาพสื่อ (3) การเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ โดยการส่งเสริมด้านการเพิ่มองค์ความรู้ และการฝึกอบรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ (4) การร่วมกันผลักดันและสร้างเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน

และเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดสัมฤทธิผลตามหลักการที่วางไว้ในเอ็มโอยู สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย ยังได้กำหนดแผนงาน ไว้ ได้แก่ (1) การเก็บข้อมูล โอกาล และความท้าทาย ในการจัดตั้งสภาสื่อมวลชนในประเทศอาเซียน (2) การจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้แทนระหว่างกันระหว่างสภาสื่อมวลชนที่มีอยู่ในภูมิภาคในปัจจุบัน (3) จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนในด้านหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน และ(4) จัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อผลักดันให้เป้าหมายต่างๆ ประสบความสำเร็จ

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

13 สิงหาคม 2561