“แอร์เอเชีย” สนับสนุนการเตรียมพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารซีเอเจ

“แอร์เอเชีย” สนับสนุนการเตรียมพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารซีเอเจ

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมาปาณี ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรรมการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3350 มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานอุดรธานี ก่อนจะเดินทางต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารของสมาคมนักข่าวลาว (Lao Journalists Association) ในการเตรียมพร้อมจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists Board of Directors Meeting) ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562 โดยสมาคมนักข่าวลาวเป็นเจ้าภาพ ที่นครหลวงเวียงจันทน์

ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวจะมีการลงราละเอียดต่างๆ ของการจัดการประชุม และกรอบการทำงานระหว่าง สำนักเลขาธิการประจำประเทศไทย ของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ในฐานะที่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ซีทีเจ) ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (ซีเอเจ) ระหว่างวาระปี 2018 – 2020

โดยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมหารือร่วมแล้ว คณะฝ่ายไทยจะเดินทางกลับด้วยเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3359 จากจังหวัดอุดรธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

อนึ่ง นอกจากการประชุมเตรียมการในครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบิ๊กบลู เอเจนซี ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนของประเทศไทย และสปป.ลาว มาโดยตลอดด้วย