เชิญนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มาร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรม “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ”

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่สนใจในประเด็นปัญหาเรื่องจริยธรรมในสื่อหนังสือพิมพ์ มาร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรม “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ”

เพื่อร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ในสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

6 ทีมที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับทุนในการทำกิจกรรม เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมเข้าร่วมอบรมกับวิทยากรในวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

6 ทีมที่ผ่านการอบรมจะต้องทำโครงการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ เพื่อประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล รวม 120,000 บาท สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2562
———————————-
: เงื่อนไขการสมัคร

1. เป็นนิสิตนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาประเทศไทย
2. รวมทีมกัน จำนวนสมาชิก 5-10 คน
3. มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1-2 คน โดย 1 คนจะต้องมาจากคณะที่มี
การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
4. เลือกสื่อหนังสือพิมพ์ที่จะเฝ้าระวัง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์
(4.1) สื่อหนังสือพิมพ์กระดาษระดับประเทศ
(4.2) สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์
(4.3) สื่อหนังสือพิมพ์ชุมชน(จังหวัด)

และโปรดระบุว่า ท่านสนใจจะเฝ้าระวังจริยธรรม จากกลุ่มเนื้อหา ข่าวใดเป็นพิเศษ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ต่างประเทศ ศิลปะวัฒนธรรม ฯลฯ
———————————-
: แนวคิดจับจ้องจริยธรรมสื่อ

ทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องออกแบบแนวคิดเบื้องต้นในการ จับจ้องเฝ้าระวังสื่อหนังสือพิมพ์ ในแง่ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม ที่ท่านสนใจ โดยมีความยาวประมาณ 3-5 หน้า (A4) โดยเล่าว่า

– ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมใดที่ท่านสนใจ
– แนวทาง และ วิธีการที่ท่านจะเฝ้าระวัง (ประเด็น ตัวชี้วัด สิ่งที่จะตรวจสอบ)
– ผลที่ท่านคาดหวังจากการเฝ้าระวังตรวจสอบจริยธรรมสื่อ
– กลุ่มสื่อ/รูปแบบหนังสือพิมพ์ และแนวเนื้อหาที่ท่านจะเฝ้าระวัง

———————————
: หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
1. กรรมการจะพิจารณาใบสมัครของแต่ละทีมโดยคำนึงถึง
– ความน่าสนใจและเป็นไปได้ของแนวคิดในการจับจ้องมองสื่อ
– ความทับซ้อนและความหลากหลายของสื่อหรือประเด็น

2. กรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 เว็บไซต์และเพจของสภาการหนังสือพิมพ์ (ติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊คของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ)

3. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก (6 ทีม) จะได้รับทุนสนับสนุน ในการเฝ้าระวังจับจ้องจริยธรรมสื่อเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท

———————————-
: การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล (จะกำหนดภายหลัง)

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ จะเน้นเนื้อหาด้าน
– จริยธรรมและแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
– กรณีศึกษา ปัญหาทางด้านจริยธรรมที่พบในวิชาชีพ
– หลักกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน/วารสารศาสตร์
– แนวทางการวินิจฉัยทางจริยธรรมและกฎหมายระดับสูง

3. ทุกทีมที่เข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการแผนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบจริยธรรมหนังสือพิมพ์ พร้อมกับรายงานผลการเฝ้าระวัง
ต่อเวทีเสวนาสาธารณะของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

———————————-
: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่
https://bit.ly/2Sx6JVj
———————————-
สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม
E-mail : info@presscouncil.or.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2668-9900, 0-2243-5697