ผู้แทนสภาการฯ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความท้าทายในยุคสื่อสังคมออนไลน์ที่ติมอร์เลสเต

ผู้แทนสภาการฯ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความท้าทายในยุคสื่อสังคมออนไลน์ที่ติมอร์เลสเต

ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ เลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) ได้เป็นตัวแทนสภาการฯ เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค The Dili Dialogue Forum ที่กรุงดิลี ประเทศติมอร์เลสเต ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 โดยสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต (Press Council of Timor Leste) เป็นเจ้าภาพ สำหรับครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Social Media: Challenges to Journalism and Privacy in The Modern Society

การประชุม Dili Dialogue Forum ปีนี้มีตัวแทนจากสภาสื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และแปซิฟิกเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี อินโดนีเซีย ไทย เมียนมา กัมพูชา และติมอร์เลสเต ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดการประชุมก็เพื่อร่วมกันส่งเสริมแนวความคิดเรื่องเสรีภาพสื่อ และเสรีภาพในการแสดงออก เพื่อเป็นการรับประกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณะ การแบ่งปันประสบการณ์ในการต่อสู้กับปัญหาข่าวปลอม ที่สร้างผลกระทบต่อการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเป็นการสานต่อความริเริ่มที่ตามคำประกาศอัคครา (Accra Declaration) ที่จะให้ Dili Dialogue Forum เป็นพื้นที่สำหรับความร่วมมือ และองค์ความรู้ ประสบการณ์สำหรับสภาสื่อมวลชนในภูมิภาค

โดยในโอกาสนี้ ตัวแทนสภาการฯ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในฐานะกลไกกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนร่วมกับตัวแทนจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่อง “สื่อสังคมออนไลน์ ความท้าทายต่อวารสารศาสตร์” และความเป็นส่วนตัว โดยได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข่าว และภาพข่าวของสื่อมวลชน และองค์กรผู้ผลิตสื่อ ซึ่งสภาการฯ ได้ประกาศออกมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพอย่างมืออาชีพ โดยไม่ละเมิดจริยธรรม ได้แก่ แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 แนวปฏิบัติการได้มาและการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสื่อมวลชน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. 2561เป็นต้น

ทั้งนี้ การประชุม The Dili Dialogue Forum ได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. Francisco Guterres Lu Olo ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐติมอร์เลสเตเป็นผู้มากล่าวปิดการประชุม โดยในระหว่างสุนทรพจน์ของผู้นำติมอร์เลสเต เขาได้เน้นย้ำถึงบทบาทของสื่อมวลชนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับเสรีภาพสื่อ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่จำเป็นต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

“คุณภาพของประชาธิปไตยนั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ และการเจริญเติบโตเต็มที่ของสื่อมวลชนที่เป็นมืออาชีพ หนึ่งในกุญแจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ก็คือเสรีภาพในการแสดงออก และดำรงอยู่ของความรับผิดชอบของความรับผิดชอบของเสรีภาพสื่อ ซึ่งนี่เป็นที่มาของการจัดตั้งสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต ในฐานะตัวแทนการมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการให้การศึกษา และให้ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพที่ออกสู่สังคมนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าประชาชนจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเช่นกับ เพราะหากปราศจากข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแล้ว ก็อาจจะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้” ผู้นำติมอร์เลสเตกล่าว