สภาการนสพ. ส่งคณะทำงานไปอินโดฯ ศึกษาดูงานพัฒนาระบบการแยกแยะองค์กรสื่อ  

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ส่งคณะทำงานไปอินโดนีเซีย  ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการแยกแยะองค์กรสื่อมวลชน   เพื่อนำกลับมาพัฒนางานด้านกำกับดูแลและงานด้ายจริยธรรมของสื่อมวลชน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่9 ครั้งที่ 1/ 2563  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  ที่ประชุมฯมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการรับรองฐานะการเงิน ประจำเดือน ณ วันที่ 14 มกราคม 2563

สำหรับความคืบหน้าของกลุ่มงานต่างๆนั้น ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมรับทราบการส่งคณะทำงาน 3 คนไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการแยกแยะองค์กรสื่อมวลชนที่อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2563 ได้เตรียมความพร้อมและประสานงานกับสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซียแล้ว ส่วนการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอข่าวเด็ก ผู้หญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศฯ ได้ปรับแก้เนื้อหาให้กระชับถูกต้อง พร้อมทั้งนัดประชุมคณะอนุกรรมการผ่ายวิชาการ เพื่อสรุปต่อไป

นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์  ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ  กล่าวว่า  ผลการจัดเวทีเสวนา  มีเดียฟอร์รัม 10  เรื่องจริยธรรมการสื่อสารในโลกออนไลน์เพื่อลดการผลิตซ้ำความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเสวนาอย่างยิ่ง และได้สรุปเนื้อหานำเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ในการเสวนาทั้ง 10 ครั้งที่ผ่านมาก็ได้สรุปเนื้อหา ผลกระทบ พร้อมข้อเสนอแนะ  เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสภาการฯครั้งหน้า รับทราบ สำหรับโครงการพัฒนากลไกแก้ปัญหาข่าวลวงเชิงลึก   มีการหารือร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำความคืบหน้ามารายงานที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป

นายสวิชย์ บำรุงสุข ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ กล่าวว่า วันที่ 22- 23 มกราคม 2563 มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ  ที่  จ. กาญจนบุรี   โดยจะหารือกำหนดแผนงานและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในปีนี้  เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้การทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติต่อสาธารณะให้แพร่หลายยิ่งขึ้น