กรมกิจการเด็กและเยาวชนพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=3575