สภาฯ เตรียมจัดงานครบ 23 ปี ชูประเด็น “เทคโนโลยีกับจริยธรรม ส่งเสริมหรือทำลาย”

สภาฯ เตรียมจัดงานครบ 23 ปี ชูประเด็น “เทคโนโลยีกับจริยธรรม ส่งเสริมหรือทำลาย”

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ประสานสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ข่าวภูมิภาค ให้แก่สมาชิกในส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความรู้ พัฒนาเว็บไซต์ในแต่ละจังหวัด รวมถึงการสร้างรายได้เพิ่ม พร้อมยืนยันจัดงานครบรอบ 23 ปี ยกประเด็น “เทคโนโลยีกับจริยธรรม ส่งเสริมหรือทำลาย” ขณะเดียวกันร่นวันจัดงานเป็นศุกร์ที่ 3 ก.ค.63

นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ รองเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 3/ 2563  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ประชุมฯ รับทราบเรื่องที่คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ ได้ประสานกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ข่าวภูมิภาค เพื่อพัฒนาบุคลากรของเว็บไซต์ภูมิภาคที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปพัฒนาและยกระดับเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัดได้ รวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ด้วย โดยกำหนดจัดในวันที่ 12-13 มีนาคม 2563

ส่วนของการจัดเตรียมงานครบรอบ 23 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาฯ มีมติให้ร่นวันจัดงานจากวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดยาว (อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และหยุดชดเชย) ส่วนธีมงานนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ว่า “เทคโนโลยีกับจริยธรรม ส่งเสริมหรือทำลาย” โดยมีการจัดปาฐกถาพิเศษ และเวทีเสวนาในหัวข้อเดียวกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้เลื่อนการส่งคณะทำงานไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการแยกแยะองค์กรสื่อมวลชน ที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่กำหนดเดินทางในวันที่ 12-15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโควิด 19