ประกาศ การบริหารจัดการงานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ประกาศ การบริหารจัดการงานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก (Pandemic) ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล และภูมิภาค งดกิจกรรมรวมคนจํานวนมาก ลดการเดินทาง เหลื่อมเวลาทำงาน สนับสนุนการทำงานที่บ้าน พร้อมกับให้ใช้ระบบประชุมผ่านคอนเฟอร์เร๊นซ์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงเห็นควรออกเป็นมาตรการสำหรบกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อไม่เป็นภาระในการคลี่คลายสถานการณ์ และลดความเสี่ยงของการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยดังนี้

1. ให้เจ้าหน้าที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ใช้วิธีการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2. ให้จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เท่าที่จำเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

3. หากมีประเด็นอื่น ๆ ที่จะต้องพิจารณามาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศข้างต้น จะมีการปรึกษาในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบต่อไป

 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563
สำนักเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ