สัมมนาออนไลน์ชุด หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสัมมนาออนไลน์ชุด หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 1 “โลกของ Top 1%” โดยศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลา 20.00 – 21.30 น.
รับชมได้ที่ Facebook live เพจ: ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม
https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/

ผลกระทบจากโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนี้กลุ่มคนที่ยังเป็นที่กล่าวถึงไม่มากนักคือกลุ่ม Top 1% หรือกลุ่มชนชั้นนำทางเศรษฐกิจที่มีรายได้และความมั่นคงทางทรัพย์สินสูง กลุ่มคนกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบจากโควิด 19 มากน้อยเพียงใด และในมิติใดบ้าง เชิญร่วมตั้งคำถาม และหาคำตอบได้ในการสัมมนาหัวข้อ “หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอน โลกของ Top 1%” เพื่อความทำความรู้จัก เข้าใจ และจับกระแสการปรับตัวของกลุ่ม Top 1% ในประเทศไทย

โดย
อาจารย์กุศล เลี้ยวสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ธนสักก์ เจนมานะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมสนทนาโดย
อาจารย์อิสร์กุล อุณหเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์