สภาการ นสพ. เล็งยกระดับเป็น “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” กำกับดูแลสื่อทุกแขนง

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ รับหลักการร่างแรก “ธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ตั้งเป้าขยายขอบข่ายกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมให้ครอบคลุมทุกสื่อ พร้อมเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็น นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการยกร่างธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยนายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ ในฐานะประธานคณะทำงานยกร่างฯ ชี้แจงถึงการปรับปรุงแก้ไข และยกร่างธรรมนูญดังกล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการทำหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีความครอบคลุมไปถึงสื่อมวลชนอื่น ๆ ด้วย สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงได้มีมติให้จัดทำธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้สอดรับถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประธานคณะทำงานยกร่างฯ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้การดำเนินการยกร่าง ซึ่งถือเป็นร่างแรกได้แล้วเสร็จ และได้ผ่านการรับหลักการจากคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แล้ว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ก่อนประกาศใช้ต่อไป ส่วนการประชุมในวาระอื่นๆ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวว่า ที่ประชุมมติรับทราบการดำเนินงานของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ในการจัดงาน Media Forum ครั้งที่ 12 “ข่าวไม่ใช่ละคร: เส้นแบ่งข่าวอาชญากรรมเสมือนจริง” ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563 ซึ่งหัวข้อดังกล่าว สืบเนื่องจากการที่สื่อโทรทัศน์หลายช่องได้ใช้ภาพเสมือนจริง (อิมเมอร์ซีฟกราฟฟิก) ในการนำเสนอข่าวอาชญากรรม ซึ่งภาพดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ตกเป็นข่าว บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจมีผลต่อคดีความ ทั้งนี้มีผู้สนใจรับชมผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์สภาการหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังสามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง YouTube ได้อีกด้วย