สภาการฯ ไทย-อินโดฯ ถกทวิภาคี เห็นพ้องดันกรอบ SEAPC-Net หาทางออกทางรอดอุตสาหกรรมสื่อ

สภาการฯ ไทย-อินโดฯ ถกทวิภาคี เห็นพ้องดันกรอบ SEAPC-Net หาทางออกทางรอดอุตสาหกรรมสื่อ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Press Council of Thailand) นำโดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการฯ ได้จัดการประชุมทวิภาคีประจำปีกับสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Press Council of Indonesia) ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถส่งคณะผู้แทนแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกันตามที่ทำเป็นประจำทุกปีได้

โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อ รวมทั้งมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน จากนั้นจึงมีการทบทวนแผนงาน กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้ในปีที่ผ่านมา ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการไม่สามารถเดินทางไปมาหากันได้ เช่น การส่งคณะผู้สังเกตการณ์ไปศึกษากระบวนการอบรมและให้การรับรองมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน การให้คำนิยามคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถผลักดันแผนงานเหล่านี้ให้ลุล่วงได้โดยใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเข้ามาช่วย

ที่ประชุมยังไม่แลกเปลี่ยนความเห็น ในกรอบการทำงานระดับภูมิภาคของเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Press Councils Network-SEAPC-Net) ซึ่งเห็นพ้องกันว่า ไม่เพียงแค่ COVID-19 ที่สร้างผลกระทบทั้งต่อคนสื่อ และอุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบัน อีกประเด็นที่สำคัญคือ การทำงานร่วมกับ Global Platform ซึ่งเป็นความท้าทายในเชิงธุรกิจและความอยู่รอดของอุตสาหกรรมเอง โดยตกลงที่จะผลักดันประเด็นนี้เข้าสู่ที่ประชุม SEAPC-Net ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้หารือถึงบันทึกความเข้าใจร่วม (เอ็มโอยู) ที่ลงนามไว้ตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งได้หมดอายุลงแล้ว โดยจะมีการปรับแก้ไขฉบับใหม่เพื่อให้ครอบคลุมกับแผนงานในอนาคต และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไปของภูมิทัศน์สื่อปัจจุบัน ซึ่งมีกำหนดจะให้แล้วเสร็จและจัดพิธีลงนามได้ภายในปีนี้ด้วย