คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการพัฒนาสื่อฯ เข้าพบผู้บริหาร นสพ. เดลินิวส์

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นำคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ สภาการสื่อมวลชนฯ เข้าพบผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนฯโดยมี นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นายปารเมศ เหตระกูล คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบบรรณาธิการบริหาร และนายนต รุจิรวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อ และองกรค์สมาชิก

https://www.presscouncil.or.th/archives/5194
https://www.presscouncil.or.th/archives/5117