ประกาศ การบริหารจัดการงานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบใหม่)

ประกาศ การบริหารจัดการงานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบใหม่)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รอบใหม่) ทำให้มีผู้ติดเชื้อในวงกว้างและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวในพื้นที่ควบคุมสูงสุดทั้งใน กทม.-ปริมณฑล และภูมิภาค งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลดการเดินทาง เหลื่อมเวลาทำงาน สนับสนุนการทำงานที่บ้าน พร้อมกับให้ใช้ระบบประชุมผ่านคอนเฟอร์เรนซ์

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จึงเห็นควรออกเป็นมาตรการสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อไม่เป็นภาระในการคลี่คลายสถานการณ์ และลดความเสี่ยงของการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยดังนี้

1. ให้เจ้าหน้าที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ใช้วิธีการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม-วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2. ให้จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เท่าที่จำเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

3. หากมีประเด็นอื่น ๆ ที่จะต้องพิจารณามาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศข้างต้น จะมีการปรึกษาในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

สำนักเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ