ผู้มีชื่อเสียงร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการสื่อมวลชนฯ

กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในส่วนวิชาชีพสื่อ ประชุมนัดแรกเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักกฎหมาย นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงรับปากเข้าร่วมหลายท่าน   

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุม อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในส่วนของวิชาชีพสื่อมวลชน ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวาระสำคัญคือ การเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่างๆ จำนวน 8 คน

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมได้ติดต่อประสานงานกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ได้รับการเสนอเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี้

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ได้แก่ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อดีตรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 และอดีตประธานกรรมการจริยธรรมสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ได้แก่ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณะเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และอดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร ไทยยานยนตร์ กรุ๊ป

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ กสทช.

5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ศ.สุริชัย หวันแก้ว อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน คนที่ 1 ได้แก่ นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 6

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน คนที่ 2 ได้แก่ นายกวี จงกิจถาวร อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และอดีตประธานสมาคมสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA)

เมื่อได้กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครบทั้ง 23 คน โดยเป็นกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 15 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คนแล้ว จะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานฯ รองประธานฯ เลขาธิการ เหรัญญิก และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564