ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมหารือกับอนุสื่อฯ วุฒิสภา บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว

https://www.presscouncil.or.th/archives/5986