สภาการ นสพ. พบปะสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นสพ.พิทักษ์ไทย จ.พิษณุโลก

pitakthai pit

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. 2557  คุณจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธาน  พร้อมด้วย  คุณศํกดิ์สิทธิ์ วิบูลย์ศิลป์โสภณ  คุณบรรหาร  บุญเขต    กรรมการ

คุณบุตรดา  ศรีเลิศชัย  คุณธวัชชัย  เอี่ยมศิริรักษ์  ตุณสุรินทร์  ไชยวีระทัย  และคุณสวิชย์  บำรุงสุข  อนุกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ

เดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมอบนโยบายด้านจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  หนังสือพิมพ์พิทักษ์ไทย  จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีคุณอาทิตย์  แสงสว่าง  บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  ให้การต้อนรับ