สภา นสพ. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 34 ปี นสพ.ประชามติ จ.พิษณุโลก

prachamati pit

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. 2557  คุณจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธาน  พร้อมด้วย  คุณศํกดิ์สิทธิ์ วิบูลย์ศิลป์โสภณ  คุณบรรหาร  บุญเขต  กรรมการ

คุณบุตรดา  ศรีเลิศชัย  คุณธวัชชัย  เอี่ยมศิริรักษ์  และคุณสวิชย์  บำรุงสุข  อนุกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 34 ปี  หนังสือพิมพ์ประชามติ  จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีคุณสุรินทร์  ชัยวีระไทย  เป็นผู้รับมอบ