กรรมการจริยธรรม สภาการสื่อฯ ผ่าน 3 แนวปฏิบัติ เตรียมคลอดแนวฯ ทำข่าวฆ่าตัวตาย

กรรมการจริยธรรม สภาการสื่อฯ เห็นชอบร่างแนวปฏิบัติฯ ที่ปรับแก้ใหม่ 3 ฉบับ เตรียมเสนอบอร์ดสภาการฯ เห็นชอบประกาศใช้ ขณะที่แนวปฏิบัติการทำข่าวฆ่าตัวตายยกร่างเรียบร้อย พร้อมจัดรับฟังความคิดเห็น 25 ต.ค.นี้

นายวีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการจริยธรรม เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ว่า ที่ประชุมมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาร่างแนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่คณะทำงานปรับแก้ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน 3 ร่างฯ คือ 1. ร่างแนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 2. ร่างแนวปฏิบัติฯ เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้หญิง และ 3. ร่างแนวปฏิบัติฯ เรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ อีกครั้งเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้

สำหรับแนวปฏิบัติทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว ได้ปรับแก้จากแนวปฏิบัติเดิมที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติประกาศใช้กับสมาชิกซึ่งเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ ซึ่งเมื่อมีการยกระดับองค์กรให้เป็นสภาการสื่อมวลชน จึงดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมถึงสื่อประเภทต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต่อไป  

ประธานกรรมการจริยธรรม กล่าวด้วยว่า นอกจากแนวปฏิบัติเดิมที่นำมาปรับแก้แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติ เรื่อง การนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย ที่คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนฯ นำเสนอ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเห็นชอบแล้ว และให้นำไปจัดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาการสื่อมวลชนฯ และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดรับฟังความคิดเห็นในวันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 2564 โดยช่วงเช้าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรสมาชิกฯ ส่วนภาคบ่ายเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะส่งให้คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ พิจารณาเห็นชอบ และประการใช้ต่อไป