สภาการสื่อฯ เตรียมรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติทำข่าวสงคราม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ รับทราบความคืบหน้าการจัดทำแนวปฏิบัติการนำเสนอข่าวต่างประเทศในภาวะสงคราม เตรียมเชิญสื่อ และองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นก่อนประกาศใช้ พร้อมจัดการสัมมนาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางการทำงานในอนาคต

น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2565 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ว่า เนื่องจากสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนาระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในวันที่ 17-18 กันยายน โดยเชิญกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มาร่วมกันระดมสมองเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติในการทำงานต่อไปในอนาคต ดังนั้น จึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการในคราวเดียวกันนี้

สำหรับวาระสำคัญในการประชุม กรรมการได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำแนวปฏิบัติการนำเสนอข่าวต่างประเทศในภาวะสงคราม ซึ่งขณะนี้ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม จากนั้นจะกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น โดยเชิญสื่อมวลชน และผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักการทูต องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ระหว่างประเทศ นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ ก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชน ในการประกาศใช้ต่อไป

ทั้งนี้เนื้อหาของแนวปฏิบัติการนำเสนอข่าวต่างประเทศในภาวะสงคราม จะมีจำนวน 15 ข้อ โดยเป็นข้อห้ามปฏิบัติ ข้อที่ให้ระมัดระวัง และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ซึ่งเชื่อว่าสื่อมวลชนจะสามารถนำไปใช้ในการรายงานข่าวสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดจริยธรรมสื่อ

ส่วนคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาแนวทางการสอนจริยธรรมและกฎหมายสื่อยุคใหม่ ว่า ได้เสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนจริยธรรมและกฎหมายสื่อยุคใหม่ ให้กับกลุ่มคณาจารย์ผู้สอนจริยธรรมและกฎหมายสื่อมวลชน และนักวิชาชีพด้านสื่อ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้แนวคิดใหม่ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสื่อ โดยกำหนดจัดงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หรือกลางเดือนธันวาคม 2565

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนฯ กล่าวว่า หลังจากการประชุมกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ เสร็จสิ้นลง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้เริ่มการสัมมนาระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ซึ่งกำหนดไว้ 2 วัน คือวันที่ 17-18 กันยายน 2565 โดยแผนงานยุทธศาสตร์ที่ได้จากการระดมสมองครั้งนี้จะถูกกำหนดเป็นทิศทางการดำเนินการของสภาฯ ไปจนครบวาระของคณะกรรมการชุดปัจจุบันในเดือนมีนาคม 2567